24.1 C
Gandia
16 junio 2024
InicioNoticiasEducación40 beques per a estudiar anglès a l’estiu en Gandia

40 beques per a estudiar anglès a l’estiu en Gandia

- Publicidad -

L’Ajuntament de Gandia, en col·laboració amb el British School de Gandia, torna a convocar 40 beques adreçades a l’alumnat que resideix a la nostra ciutat que desitge assistir al curs “Summer School 2018”, perquè puga millorar els seus coneixements d’anglés.

Així, la convocatòria es regirà d’acord amb les bases:

1.- El curs es realitzarà durant quatre setmanes, des del 27 de juny  fins al 24 de juliol de 2018, de les 10 a les 17 hores, en les instal·lacions del British School de Gandia, situades en la plaça de la Llum, núm. 3.

2.- El curs oferix tres hores d’anglés amb professorat nadiu, una hora de natació i dos hores d’activitats complementàries (robòtica, cuina, art, escalada, tirolina, funky…) cada dia.

3.- El preu inclou la participació en totes les activitats complementàries (a excepció de l’activitat de tenis), transport diari des de Gandia fins a l’escola, dinar i berenar, dos camisetes, material i assegurança.

4.- Podrà participar en esta convocatòria tot l’alumnat nascut entre el 2005 i 2010. Tant el menor com el pare, mare o tutor o tutora legal hauran d’estar empadronats a Gandia des d’abans de l’1 de gener de 2018. En el cas de separació o divorci, aquest requisit només serà exigible al pare o la mare que tinguera la guarda i custòdia i a l’alumne o alumna.

5.- No podrà participar en esta convocatòria l’alumnat que va resultar beneficiat amb una beca en la convocatòria del Summer School 2017.

6.- Les persones interessades hauran de presentar la seua sol·licitud en el registre d’entrada de l’Ajuntament de Gandia, entre el 16 i el 30 d’abril de 2018, ambdós inclosos. No s’admetran les sol·licituds presentades fora de termini. Cas que en la primera convocatòria no es cobriren totes les places oferides, l’Ajuntament podria obrir un període extraordinari de presentació de sol·licituds.

7.- Tots els mèrits al·legats hauran d’anar acompanyats de la justificació documental corresponent.

8.- Per a la valoració de les sol·licituds, es tindrà en compte la renda per càpita de la unitat familiar 2016, el caràcter monoparental de la unitat familiar, la situació laboral dels membres de la unitat familiar i la nota mitjana global de l’alumne o de l’alumna obtinguda en el curs 2016-2017.

La baremació a aplicar serà la següent:

8.1.- Si l’alumne o l’alumna és orfe de pare i de mare: 1 punt.

8.2.- Si tots els membres de la unitat familiar estan en l’atur: 1 punt

8.3.- Per tractar-se d’una família monoparental: 1 punt.

8.4.- Nota mitjana:

Excel·lent: 4 punts.

Notable: 3 punts.

Bé: 2 punts.

Suficient: 1 punt.

8.5.- Renda per càpita de la unitat familiar (declaració de la Renda 2016):

Menor de 3.000 euros: 3 punts.

Entre 3.000 i 6.000 euros: 2 punts.

Entre 6.000 i 9.000 euros: 1 punts.

Més de 9.000 euros: 0 punts.

La puntuació màxima que es podrà obtindré serà de 10 punts.

  1. Per a la determinació de la renda familiar s’atendrà a la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponent a l’exercici 2016 i es computaran els imports continguts en les caselles corresponents a la base liquidable general més la base imposable de l’estalvi de cada declaració. Quan l’import que aparega en estes caselles siga negatiu o “0€”, serà “0€” l’import que es consigne a l’efecte de càlcul.

Quan algun dels membres de la unitat familiar la renda del qual siga computable perceba ingressos subjectes a IRPF però no tinga obligació de presentar la declaració, serà la informació facilitada per l’AEAT sobre estos ingressos o imputacions íntegres la que constituirà la renda familiar o una part d’esta, tot i que s’aplicarà una minoració dels ingressos en 5.700 euros a fi de no provocar situacions de greuge comparatiu amb els declarants d’IRPF.

La presentació de la sol·licitud firmada implicarà que el pare i la mare, tutor o tutora autoritzen a obtenir les dades necessàries per determinar la renda, a efecte de l’ajuda, a través de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

Cas que s’haja presentat una declaració de renda complementària no es valorarà l’apartat de renda si no es presenta en la fase d’esmena un certificat d’ingressos anuals de 2016 on aparega la suma de les quanties declarades, i que el presente en el termini de l’esmena de la sol·licitud i aportació de la documentació.

Per poder participar en esta convocatòria, el pare, mare o tutor, tutora de l’alumnat beneficiari hauran d’estar al corrent en les seues obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Gandia.

  1. Es consideren membres de la unitat familiar:
  2. a) L’alumne o alumna, pare, mare i germans o germanes menors de 26 anys, sempre que no perceben cap tipus d’ingressos, i majors de 26 anys, quan es tracte de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial superior al 33%, que convisquen al mateix domicili.
  3. b) En el cas de separació o divorci dels pares, no es considerarà membre computable el pare o la mare que no convisca al mateix domicili amb l’alumne o alumna i no tinga la pàtria potestat.
  4. c) En el cas de viudetat, divorci o separació, si es dóna el cas d’una nova relació encara que no es trobe legalitzada, el nou cònjuge es considerarà membre de la unitat familiar, sempre que convisca amb l’alumne o alumna, per a la qual cosa haurà de presentar el certificat d’estar inscrit en el Registre Municipal de Parelles de Fet de l’Ajuntament de Gandia, o de qualsevol altre registre administratiu.

11.- Una vegada realitzada la valoració de les sol·licituds , l’Ajuntament farà pública la llista provisional de persones admeses.

12.- Cas que es produïsquen empats en la baremació, estos es resoldran atenent a la major valoració obtinguda en l’apartat 8.1; si persistira, en el 8.2, i així successivament. Si hi haguera empat en tots els apartats, l’Ajuntament de Gandia faria un sorteig en presència dels pares o mares de l’alumnat afectat.

13.- Publicada eixa relació, s’obrirà un termini de cinc dies hàbils perquè les persones que ho desitgen puguen presentar les reclamacions que consideren convenients.

14.- Resoltes les reclamacions presentades, es procedirà a la publicació de la llista definitiva de persones admeses.

15.- Les persones admeses de manera definitiva s’hauran de dirigir a les instal·lacions del British School de Gandia, per tal de formalitzar la matrícula i rebre informació més detallada sobre les característiques del curs que s’oferta.

16.- Les persones admeses només hauran de realitzar un pagament únic per a tot el curs de 30 euros. Este pagament s’efectuarà al centre escolar en el moment de realitzar la matrícula.

17.- Per a qualsevol consulta relacionada amb esta convocatòria, les persones interessades es poden adreçar al Departament de Vicealcadia (edifici central de l’Ajuntament) o al Departament d’Educació de l’Ajuntament de Gandia, al carrer Tossal número 8, 4ª planta.

 

Imatge: Àlex Oltra.

- Publicidad -

Escribe tu comentario

- Publicidad -

Programación verano del Palau Ducal: tast, visitas nocturnas, cine pot…

Como cada año al llegar la época estival, el Palau Ducal presenta su programación especial de actividades que complementa con su horario diurno y...

El Museu Faller acoge la entrega de los Ninots Indultats 2024

El Museu Faller acogió el acto de entrega de los Ninots Indultados de las Fallas de 2024 de la mano de las Falleras Mayores...

Paula Beltrán Alandete, nueva Presidenta de la Hermandad de la Santísima Cruz de Gandia

Paula Beltrán Alandete ha sido elegida como Presidenta de la Hermandad de la Santísima Cruz de Gandia en la asamblea celebrada el jueves 13...
- Publicidad -

Víctor Orizaola: «Las PYMES deben establecer objetivos claros antes de lanzarse a la digitalización»

Víctor Orizaola, Profesor de ESIC y consultor freelance de Marketing Digital, nos ofrece una visión detallada sobre cómo la transformación digital está cambiando la...

Paco Herrero (Marina de Gandia): «Ofrecemos precios más que competitivos respecto al mercado»

Gandia ya tiene Marina. ¿Qué se ha encontrado Alcara al acceder a las instalaciones que hasta hace unos días gestionaba el Club Náutico? Alcara Infraestructuras...
-Publicidad -